The Orange Ribbon (end)


The Orange Ribbon 

<hình minh họa>

Author: Butterfly Illusions

Edit: Hạ Tử Nguyệt

Beta: Hi Trần

Disclaimer: Đây chỉ là fanfiction. Tôi và tác giả không sở hữu Katekyo Hitman Reborn.

Rating: T

Cảnh báo: Shounen-Ai/Yaoi không thích, không đọc.

Status: Complete ở fic gốc và on-going ở fic dịch

Genre : SA , Romance , Drama

Pair : G27

Chap 1 : Time Machine To The Past

Chap 2 : I’m Not A Girl

Chap 3: Never Give Up

Chap 4: Brat Is Always A Brat

Chap 5: Worst Day Ever

Chap 6: Don’t Forget The Present

Chap 7: Date & Omake

Chap 8: You & Cheesy Lines

Chap 9: The Changes

Chap 10: Look Forward To The Future

Chap 11: No Fighting!

Chap 12: Revealed!

Chap 13: You Are Alive

Chap 14: Loose Ponytail

Chap 15: Don’t Forget me

COMPLETED

 


Advertisements

25 thoughts on “The Orange Ribbon (end)

  • Nàng Tử Nguyệt đang cố gắng lấy danh hiệu học sinh giỏi + thêm cái comp nhà nàng ý đã bị die (=)) cái tội phá) nên chưa thể ra chương tiếp 1 t.g đc….=))…nàng đợi nhé…cám ơn vì nàng đã ghé thăm…*bắn tim*

 1. Kekeke… Chao ca nha! Cho minh hoi bao lau thi may ban online vay? Fangirl cua KHR o day la 1827 6927 hay All27 vay? Minh thi khoai het a nhung iu nhat van la 1827 (>o<). Ket thuc buon cung thich ma co hau thi… uc uc (chay nuoc mieng, mat trai tim) cang khoai. Chuc ca nha manh khoe nhe!

 2. Hi there! It’s me Butterfly Illusions A.K.A “Fangirl” lol It’s so weird and so cool to see my story translated in another language. If you’re still on FF I sent you a PM, I hope you see it. I just wanted to thank you for doing this. It’s so great. I found this new website from your link you gave me before. I’m using google chrome to translate this page. haha Vietnamese right? I hope you can get back to me soon. I want to ask if I can link this from my story?

  • haha nice to meet you…i really like your fic and translate this to VNmese is my pleasure =))))…
   nah…i have to say that i’m not the person who took your PM…i’m just like your fic and want to translate this to VNmese for everyone enjoys it…i apologize to you for doing this without your PM…=((

  • Îòêðûòîé òàêæå îñòàåòñÿ òåìà óçíàòü ñâîé ip îíëàéí, ñîáð èíôîðìàöèè ïî ýòîé òåìå ïëàíèðóåòñÿ íà ñëåäóþùåå ïîëóãîäèå. Òåì íå ìåíåå, óçíàòü ñâîé ip îíëàéí âñå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ðåçóëüòàòàõ ïîèñêà. Îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè îáðàòèëè âíèìàíèå íà ïðîáëåìó è äàëè ðÃÃñïîðÿæ堭èå î âñÿ÷åñêîé ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ äàííîãî íàïðàâëåíèÿ.

  • Lo que me gusta de Galeano es que habla para todos, y lo hace sobre cosas universales, sin tapujos ni ataduras, creando una conciencia crítica hoy más necesaria que nunca.Su libro “Patas arriba” es para mí una obra maestra, una Biblia del pensamiento crítico moderno.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s